0                         จิ้นฮ่วย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2468 ที่อำเภอท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร นับเป็นโรงงานผลิตปลาซาร์ดีนกระป๋องแห่งแรกในประเทศไทยต่อมาบริษัทฯ ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อีกหลายชนิด เช่น ผลไม้กระป๋อง อาหารเจกระป๋อง ซึ่งได้รับความนิยมมาถึงปัจจุบันในปี พ.ศ. 2523 ผู้บริโภคใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น มีความต้องการบริโภคผลไม้มากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ก่อตั้งโรงงานผลิตผลไม้อบแห้งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดบริโภคได้ง่าย เหมาะสมกับชีวิตที่เป็นวิถีเมืองอันเร่งรีบทางบริษัทฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลไม้อบแห้งจากต่างประเทศเข้ามาควบคุมการผลิตจากวันนั้นถึงปัจจุบันเป็นเวลา 37 ปีที่ผลไม้อบแห้งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทย และมีการกระจายไปสู่ 51 ประเทศทั่วโลกจิ้นฮ่วย หรือ ปัจจุบัน ในชื่อของ เจริญอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเสมอ บริษัทฯให้การทุ่มเทต่อการศึกษา ลงทุนในส่วนของการวิจัยและพัฒนา ค้นคว้าผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารที่มีคุณภาพมีคุณค่าสำหรับผู้บริโภคตลอดไป