0

Meble snack กราโนล่าบอล granola ball รส เดวิล ดาร์ค โกโก้

Meble snack กราโนล่าบอล granola ball รส เดวิล ดาร์ค โกโก้


POP RICE MIXED CASHEW NUTS WITH DARK COCOA 


- ไฟเบอร์สูง

- ไม่มีกลูเทน                                  กราโนล่าบอล HIGH FIBER

- อบแทนการทอด                           - ช่วยเรื่องขับถ่าย

- ใช้ธัญพืชเกรดพรีเมียม                  - อิ่มท้องนาน ย่อยง่าย 

- กลม บอล หยิบง่ายสะดวก             - อร่อยได้ ไม่กลัวอ้วน

                                                     

*เงื่อนไขการคืนเงินและการคืนสินค้า

SKU
SKU-1yxuyclc321yxuyclc32
น้ำหนัก
35 กรัม
ราคา
30
28 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน