null

0

Meble snack กราโนล่าบอล granola ball รส เดวิล ดาร์ค โกโก้

Meble snack กราโนล่าบอล granola ball รส เดวิล ดาร์ค โกโก้


POP RICE MIXED CASHEW NUTS WITH DARK COCOA 


- ไม่มีกลูเทน                                  กาบา (GABA) :

- อบแทนการทอด                           แหล่งเพิ่มพลังสมองที่เข้าใจคุณ

- ใช้ธัญพืช                                     กาบา (GABA) สิ่งดีๆ ที่ควรรู้

- มีส่วนผสมของกาบา                      - ช่วยเรื่องความจำ

- มีไฟเบอร์                                     - ช่วยเรื่องขับถ่าย

                                                     - ชะลอความแก่

SKU
SKU-1yxuyclc321yxuyclc32
น้ำหนัก
35 กรัม
ราคา
30
28 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน